Imprezy na Orientację

Serdecznie zapraszamy na imprezę

Gdański Festiwal Kajakowy

Gdański Festiwal Kajakowy

- Przystań KW Żabi Kruk, 01-02.08.2009 -

Regulamin imprezy:

Untitled Document

TERMIN I MIEJSCE
Gdański Festiwal Kajakowy odbędzie się w dniach 01-02 sierpnia
2008 r 01.08.2006
Przyjmowanie uczestników
przystań KW Żabi Kruk 02.08.2006
Kajakowy bieg na orientację
wody wewnętrzne Gdańska
Gdański Maraton Kajakowy

- Bieg maratoński na trasie okrężnej - wokół Wyspy Spichrzów
- Bieg maratoński - zespołowo (sztafeta) trasa j.w.
- Parada Kajakowa Zdobywcy Motławy godz. 19:00
- Zakończenie imprezy i Wieczór Komandorski godz. 20:00

ORGANIZATORZY
Organizatorem XX Gdańskiego Festiwalu Kajakowego jest Klub Wodny Żabi
Kruk przy współpracy władz miasta Gdańska oraz Polskiego Związku
Kajakowego

.
UCZESTNICY
Gdański Festiwal Kajakowy zostanie przeprowadzony jako otwarty tzn.
prawo startu mają wszystkie osoby powyżej osiemnastego roku życia, które
dokonają formalnego zgłoszenia w sekretariacie imprezy oraz spełnią
wymogi niniejszego regulaminu. Dopuszcza się start młodzieży od 16 roku
życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
1. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub listownie na adres:
Klub Wodny Żabi Kruk
80-822 Gdańsk
ul. Żabi Kruk 15 tel. (058) 305-73-10
oraz w sekretariacie imprezy podczas trwania weryfikacji.


OPŁATY

ˇ Opłata startowa wynosi 25 zł od osoby.
ˇ Opłatę startową można uiścić w sekretariacie imprezy podczas
weryfikacji
ˇ Młodzież (rocznik do 1991 włącznie), osoby powyżej 60-tego
roku życia oraz osoby funkcyjne pracujące społecznie przy obsłudze
festiwalu wnoszą opłatę startową w wysokości 5 zł od osoby.
ˇ W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:
- ubezpieczenie w czasie trwania imprezy;
- posiłek regeneracyjny;
- miejsce w kajaku w konkurencjach zespołowych;
- pamiątkę spływową;
- atrakcje podczas wieczoru komandorskiego
- miejsce na biwaku (tylko namiot).


SPRZĘT PŁYWAJĄCY
Do startu dopuszcza się wszystkie łodzie klasy turystycznej. Uczestnicy
startują na sprzęcie własnym za wyjątkiem biegu maratońskiego -
zespołowo (sztafeta) oraz kajakowego biegu na orientację, który zostanie
przeprowadzony na sprzęcie dostarczonym przez organizatora.
Istnieje możliwość wypożyczenia kajaków u organizatora po uprzednim
zamówieniu. Koszt miejsca w kajaku wynosi 20 zł.


KATEGORIE W KONKURENCJACH GDAŃSKIEGO FESTIWALU KAJAKOWEGO

Bieg maratoński:
indywidualnie K1M; K2M; K2Mixt; K2K; K1K 24 km (8 okrążeń)
zespołowo (sztafeta)
K1(4K) Cztery kobiety;
K1(1M+3K) Trzy kobiety + jeden mężczyzna;
K1(2M+2K) Dwie kobiety + dwóch mężczyzn;
K1(3M+1K) Jedna kobieta + trzech mężczyzn;
K1(4M) Czterej mężczyźni.
Kajakowy bieg na orientację:
Wszystkie kategorie w formule OPEN


PROGRAM IMPREZY
01.08.2008 (piątek)
godz.16:00 - 22:00 Przyjmowanie uczestników - przystań KW Żabi Kruk

02.08.2006 (sobota)
godz. 07:30 - 9:30 Weryfikacja i badania lekarskie startujących w biegu
maratońskim indywidualnie
godz. 10:00 Oficjalne otwarcie imprezy przystań KW Żabi Kruk
godz. 11:30 Wspólny start do biegu maratońskiego i sztafety
most przy Zielonej Bramie
godz. 14:00 Rozpoczęcie wydawania obiadu
godz. 15:30 Kajakowy bieg na orientację
godz. 18:30 Zamknięcie mety dla biegu na orientację
godz. 19:00 Wypłynięcie na paradę kajakową (oraz na zakończenie imprezy)
- im śmieszniej tym weselej. Mile widziane przebrania, nakrycia głów,
instrumenty muzyczne itp.itd.
godz. 20:00 - 20.30 Oficjalne zakończenie imprezy. Wręczenie nagród i
wyróżnień.
godz. 20:30 - 24.00 Wieczór komandorski

ZASADY ROZGRYWANIA KONKURENCJI
Bieg maratoński - indywidualnie:
W biegu mogą startować tylko osoby, które ukończyły 18 lat oraz zostały
dopuszczone przez lekarza maratonu. Konkurencje będą rozgrywane przy
zgłoszeniu minimum 3 osad w danej kategorii. Przy mniejszej liczbie
zgłoszonych osad Komisja Sędziowska dołączy te osady do pokrewnej
kategorii - od tej decyzji zawodnikowi nie przysługuje odwołanie.
Wszystkie kategorie startują jednocześnie. Miejsce startu: most przy
Zielonej Bramie w kierunku Żurawia. Trasa okrężna wokół Wyspy Spichrzów
prowadząca od mostu przy Zielonej Bramie do przystani Marina. Następnie
wzdłuż ul. Kamienna Grobla do kanału przy ul. Toruńskiej i dalej po
wpłynięciu na Starą Motławę w lewo do przystani Klubu Wodnego Żabi Kruk (Pkt. kontrolny).
Nawrót. Ostatnie okrążenie niepełne meta na
punkcie kontrolnym przy przystani Klubu Wodnego Żabi Kruk. Na trasie
przewiduje się punkty kontrolne. O zajętym miejscu w danej kategorii
decyduje czas przepłynięcia wymaganej trasy.
Bieg maratoński - zespołowo (sztafeta):
Zespół tworzą cztery osoby. Skład zespołu w sensie przynależności
klubowej (organizacyjnej) dowolny. Z uwagi na skład osobowy, wyróżnia
się 5 kategorii.
Konkurencja w poszczególnych kategoriach będzie rozgrywana przy
zgłoszeniu minimum 3 zespołów. Przy mniejszej liczbie zgłoszonych
zespołów Komisja Sędziowska dołączy te zespoły do pokrewnej kategorii -
od tej decyzji zawodnikom nie przysługuje odwołanie. Bieg rozgrywany
jest w konwencji sztafety. Pierwsza zmiana wszystkich zespołów staruje
jednocześnie z biegiem indywidualnym przy Zielonej Bramie pierwsze
okrążenie niepełne, zmiana osady następuje obok przystani Klubu Wodnego
Żabi Kruk. Trasa okrężna wokół Wyspy Spichrzów. Po każdym
okrążeniu następuje zmiana osady w kajaku. Kolejność startu w ramach
zespołu, ustalona podczas weryfikacji, nie może ulec zmianie. Każdy
zawodnik zespołu musi przepłynąć dwa - nie następujące po sobie
okrążenia (cały zespół łącznie 8 okrążeń). O zajętym miejscu decyduje
łączny czas przepłynięcia całej trasy. Zespoły startują na kajakach
dostarczonych przez organizatora. Przydział konkretnego kajaka odbywa
się drogą losowania. W trakcie trwania wyścigu niedozwolona jest zmiana
kajaka. Wiosła i sprzęt asekuracyjny własny.
Kajakowy bieg na orientację
Celem imprezy jest przebycie wyznaczonej przez organizatora trasy i
odnalezienie punktów kontrolnych, umieszczonych na tej trasie, w czasie
krótszym niż wyznaczony na rozegranie zawodów.

Limit czasowy na pokonanie trasy 80 minut
Każdemu zespołowi poza podstawowym limitem czasu przysługuje limit
spóźnień, wynoszący 15 minut
Zespół może być sklasyfikowany po przekroczeniu limitu spóźnień, o ile
zdąży przybyć na metę przed jej zamknięciem.
Liczba uczestników w zespole 2 osoby.
Start na trasę odbywa się co 5 minut, każda drużyna otrzymuje jedną z
czterech wersji map trasy, tak by startujące bezpośrednio po sobie
drużyny nie pokonywały tej samej trasy.
Punktem kontrolnym (PK) nazywamy znak (lampion) wykonany w kształcie
prostokąta , podzielony po przekątnej na dwa trójkątne obszary, jeden w
kolorze białym, drugi w kolorze czerwonym.
Każdy punkt kontrolny powinien być oznaczony na białym polu dwu lub
trzyelementowym kodem (cyfry lub litery).

Potwierdzenie punktu kontrolnego z lampionem następuje poprzez wpisanie
w odpowiednim polu karty startowej - za pomocą flamastra wręczonego
drużynie na starcie - kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu. Kod
należy wpisywać w polu karty startowej oznaczonym tym samym numer co
numer PK na mapie.
Uczestnicy mogą znajdywać kolejne punkty dowolnie, jednakże obowiązują
wpisy w karcie wedle numeracji punktów kontrolnych.

Opis znalezionego punktu musi być czytelny i jednoznaczny.
Zespół ma prawo do nieograniczonej ilości poprawień pierwotnie
potwierdzonego PK:
o za dokonanie każdorazowego poprawienia PK otrzymuje się odpowiednią
ilość punktów karnych
o po dokonaniu poprawień ocenie podlegają wyłącznie ostatnie
potwierdzenia danego PK oraz ilość dokonanych poprawień.
o poprawień PK dokonuje się poprzez wpisanie właściwego potwierdzenia w
kolejne pole karty startowej - niedopuszczalne jest dokonywanie skreśleń
lub poprawek istniejących potwierdzeń. W przypadku stwierdzenia, że w miejscu zaznaczonym na mapie przez
organizatora nie ma ustawionego punktu kontrolnego, dokonuje się zapisu
BPK (brak punktu kontrolnego), dodając numer PK. Jeżeli uczestnik lub
zespół skorzystał z możliwości potwierdzenia punktu kontrolnego zapisem
BPK, a organizator stwierdził właściwe ustawienie PK, to zapis taki
traktowany jest jako potwierdzenie punktu mylnego (PM).
Zespół, aby mógł być sklasyfikowany w imprezie, musi:
o w komplecie przybyć na metę przed jej zamknięciem,
o oddać kartę startową, w stanie umożliwiającym sędziemu identyfikację
potwierdzeń, o potwierdzić prawidłowo co najmniej jeden punkt kontrolny (PK)


W kajakowym biegu na orientację zwycięża zespół, który za pokonanie
trasy uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych. W przypadku jednakowej
liczby punktów karnych decyduje czas pokonania trasy.
2. Punkty karne uzyskuje się za:

brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK 90 pkt
potwierdzenie punktu mylnego PM 30 pkt
pozostawienie na karcie startowej wolnego pola zamiast kolejnego
potwierdzenia punktu kontrolnego 30 pkt
zły opis punktu kontrolnego 10 pkt
każdą rozpoczętą minutę limitu spóźnień 1 pkt
każdą rozpoczętą minutę spóźnień po przekroczeniu limitu spóźnień 10 pkt

o Zespół może zostać zdyskwalifikowany na imprezie za:
o dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych,
o niszczenie punktów kontrolnych,
o nieuzasadnione używanie urządzeń elektronicznych do porozumiewania się
na odległość lub określania położenia w terenie,
o używanie map innych niż dostarczone przez organizatora,
o pokonywanie trasy z innym zespołem mimo wcześniejszego ostrzeżenia obu
zespołów,
o rozdzielanie się członków zespołu na trasie.


KLASYFIKACJA, WYRÓŻNIENIA, NAGRODY.
Wyróżnienia i nagrody rzeczowe przyznawane są w dwóch niezależnych
klasyfikacjach: indywidualnej i zespołowej.
1. Klasyfikacja indywidualna
1.1 Uczestnicy klasyfikowani są w trzech niezależnych konkurencjach:
biegu maratońskim, sztafecie i kajakowym biegu na orienatcję.
1.2 Kolejność zajętych miejsc ustalana jest na podstawie regulaminów
szczegółowych poszczególnych konkurencji
2. Klasyfikacja zespołowa
2.1 Zespół otrzymuje punkty za:
- każdego zweryfikowanego członka zespołu - 1 pkt
- za zajęte miejsce w swojej kategorii przez członka zespołu w biegu
maratońskim, sztafecie lub kajakowym biegu na orienatcję. Za zajęcie
pierwszego miejsca w swojej kategorii liczbę punktów równą liczbie osad
w kategorii, za następne miejsca o jeden punkt mniej.
2.2 W osadach dwuosobowych każdy z członków osady otrzymuje taką samą
liczbę punktów wynikającą z zajętego miejsca w kategorii. Ta sama zasada
obowiązuje w zespołach czteroosobowych startujących w sztafecie.
2.3 O zajętym miejscu przez zespół decyduje suma punktów zdobytych przez
wszystkich zweryfikowanych członków zespołu.


RÓŻNE
ˇ W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie stosuje się
przepisy Regulaminu Maratonu Kajakowego PZK.
ˇ Interpretacja poszczególnych punktów regulaminu należy do
Komisji Sędziowskiej.
ˇ Organizator nie bierze odpowiedzialności za sprzęt pozostawiony
na terenie przystani i biwaku podczas trwania imprezy.


 


Informacje w nawiasach kwadratowych oznaczają rangę imprezy bądź organizatora.

 

 
©2008 KInO "Neptun" Gdańsk