Imprezy na Orientację

REGULAMIN PUCHARU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO w turystycznych marszach na orientację

I. Założenia ogólne

1. Celem prowadzenia Pucharu Województwa Pomorskiego jest:
a. uatrakcyjnienie imprez na orientację na terenie Pomorza Gdańskiego,
b. promocja imprez na orientację w różnych środowiskach,
c. wyłonienie najlepszych uczestników w marszach na orientację na Pomorzu Gdańskim,
d. wyłonienie najlepszej drużyny w marszach na orientację w kategorii TM i TD Województwa Pomorskiego.

2. Puchar Województwa Pomorskiego określany dalej jako PWP prowadzony jest przez Klub Imprez na Orientację "NEPTUN" z siedzibą w Gdańsku określanym dalej jako Klub InO NEPTUN.

3. Sędziego Głównego PWP powołuje i odwołuje Zarząd Klubu InO NEPTUN.

4. Do PWP zaliczane są imprezy wybrane przez Klub InO NEPTUN:
a. wyboru imprez dokonuje Zarząd Klubu InO NEPTUN w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów i ogłasza w Kalendarzu PWP na dany rok na podstawie dokumentacji własnej i zgłoszeń zainteresowanych organizacji i osób,
b. kolejne edycje PWP obejmują jeden rok kalendarzowy,
c. imprezy zaliczane do PWP zaleca się przeprowadzać zgodnie z "Regulaminem organizacji imprezy na orientację rangi regionalnej w Klubie Imprez na Orientację NEPTUN" opracowanym przez Klub InO NEPTUN.

5. Podstawą przyznania punktów do PWP są protokoły końcowe imprez przesyłane do Sędziego Głównego PWP. Protesty do wyników można składać do 3 tygodni od odbycia się imprezy. Po 3 tygodniach wyniki stają się prawomocne.

6. W imprezach PWP dopuszczalny jest start zespołów (z wyjątkiem indywidualnych MnO)
a. 1-2 osobowych w kategorii TZ,
b. 1-2 osobowych w kategorii TM,
c. 1-2 osobowych w kategorii TD.

7. W imprezach PWP z klasyfikacją zespołową punkty otrzymuje się według zasady:
1 miejsce - 30 pkt.,2 - 27 pkt.,3 - 25 pkt.,4 - 24 pkt.,5 - 23 pkt.,.........,od 27 - 1 pkt. Punkty otrzymuje każdy z członków zespołu.

8. W imprezach PWP z klasyfikacją indywidualną punkty otrzymuje się według zasady:
1 miejsce - 30 pkt.,2 - 28,5 pkt.,3 - 27 pkt.,4 - 26 pkt.,5 - 25,5 pkt.,6 - 25 pkt.,........,od 57 - 0,5 pkt.

9. W przypadku równej ilości punktów zdobytych w danej edycji PWP o kolejności miejsc 1 - 10 decydują:
a: wynik kolejnej (licząc od pierwszej) najwyżej punktowanej imprezy,
b. wynik indywidualnych InO w PWP,
c: liczba lepszych wyników w bezpośredniej rywalizacji.

10. Protesty do końcowej klasyfikacji generalnej można składać do końca danego roku kalendarzowego. Następnie klasyfikacja staje się prawomocna.

II. Punktacja PWP indywidualna

1. Punktacja PWP indywidualna prowadzona jest w trzech kategoriach:
a: TZ - zaawansowanych - uczestnicy w wieku 17 lat i starsi.
b. TM - młodzieżowa - uczestnicy w wieku 14 - 16 lat
c: TD - dzieci - uczestnicy do 13 lat włącznie.

2. Każdemu z uczestników do punktacji końcowej PWP zaliczane są 4 najlepsze wyniki uzyskane w danej edycji PWP.

3. O zaliczeniu do odpowiedniej kategorii decyduje rok urodzenia uczestnika.

4. Dopuszcza się możliwość startu w kategorii starszej.

III. Punktacja PWP drużynowa

1. Punktacja PWP drużynowa prowadzona jest w dwóch kategoriach:
a: TM - młodzieżowej,
b: TD - dzieci, gdzie drużyna to szkoła, klub, drużyna harcerska i inne organizacje prawne.

2. O przynależności do danej drużyny uczestnika decyduje jego każdorazowa deklaracja w sekretariacie imprezy.

3. Na wynik drużyny składa się suma punktów sześciu najlepszych osób z drużyny w poszczególnych imprezach zaliczanych do danej edycji PWP.

4. Każdej z drużyn do punktacji końcowej PWP zaliczane są 4 najlepsze wyniki uzyskane w danej edycji PWP.

IV. Uwagi końcowe

1. W przypadku imprezy zaliczanej do PWP na wszelkie odstępstwa od aktualnych "Zasad punktacji i współzawodnictwa w turystycznych InO" oraz niniejszego regulaminu organizator musi uzyskać zgodę Sędziego Głównego PWP, a informacja o tych zmianach musi być podana w regulaminie imprezy rozsyłanym do wszystkich potencjalnych uczestników.

2. Interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych i protestów dotyczących PWP należy wyłącznie do Sędziego Głównego PWP.

3. Odwołania od decyzji Sędziego Głównego PWP rozpatruje Zarząd Klubu InO NEPTUN.

4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku.

Klub Imprez na Orientację NEPTUN


 


Informacje w nawiasach kwadratowych oznaczają rangę imprezy bądź organizatora.

 

 
©2008 KInO "Neptun" Gdańsk